ZÁSADY PRE SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV1. Úvodné ustanovenie
1.1. Spoločnosť OPTYS, spol. s r.o., IČO: 428 69 048, so sídlom Dolní Životice, U Sušárny 301, PSČ 747 56, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka č. 1915, zastúpená: Ing. Svatoplukom Vavrečkom, konateľom, (ďalej ako „prevádzkovateľ“), s ohľadom na nevyhnutnosť plnenia povinností v oblasti ochrany osobných údajov, vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) určuje tieto zásady pre spracúvanie osobných údajov.
1.2. Týmto dokumentom prevádzkovateľ poskytuje informácie, ktoré osobné údaje a za akým účelom spracúva, a aké práva a povinnosti prislúchajú osobám, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ spracúva. Tento dokument sa netýka spracúvania osobných údajov zamestnancov prevádzkovateľa.
1.3. Tento dokument môže byť podľa potreby revidovaný a aktualizovaný.
1.4. Poskytovateľ spracúva osobné údaje ručne aj automatizovane, vedie evidenciu všetkých činností, pri ktorých dochádza ku spracúvaniu osobných údajov.
1.5. Pre zasielanie komunikácie súvisiacej so zásadami spracúvania osobných údajov ustanovil prevádzkovateľ kontaktný email: poverenec@optys.cz

2. Základné pojmy
2.1. Prevádzkovateľ je prevádzkovateľom osobných údajov, pretože určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; osobné údaje spracúva sám alebo k tomuto účelu využíva služby ďalších osôb, tj. sprostredkovateľov.
2.2. Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej ako „dotknutá osoba”); identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na určitý identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
2.3. Spracúvaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.
2.4. Sprostredkovateľom osobných údajov je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

3. Základné zásady spracúvania
3.1. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľ
a) spracúva osobné údaje vo vzťahu k dotknutej osobe zákonne, spravodlivo a transparentne,
b) získava osobné údaje len na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmie ich ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi,
c) spracúva iba také osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú,
d) spracúva iba také osobné údaje, ktoré sú správne a v prípade potreby aktualizované; prevádzkovateľ k tomuto účelu prijme všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia,
e) uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,
f) spracúva osobné údaje spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.
3.2. Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s odsekom 3.1 a musí vedieť tento súlad preukázať.
3.3. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje iba na základe jedného z právnych dôvodov spracúvania stanovených právnymi predpismi. Ak nie je určený právny dôvod spracúvania, musí prevádzkovateľ získať súhlas dotknutej osoby.
    
4. Spracúvané osobné údaje
4.1. V súvislosti s poskytovaním služieb a predajom výrobkov prevádzkovateľ spracúva nižšie uvedené osobné údaje. Spracúvané osobné údaje prevádzkovateľ získava priamo od dotknutej osoby.
4.2. Jedná sa o základné identifikačné údaje a údaje o adrese
a) meno a priezvisko,
b) dátum narodenia,
c) bydlisko, prípadne kontaktná adresa,
d) kontaktné telefónne číslo,
e) kontaktná elektronická (emailová) adresa,
f) prihlasovacie meno a heslo pre e-shop.
4.3. Ak zákazník koná prostredníctvom zástupcu, prevádzkovateľ spracúva aj identifikačné údaje a údaje o adrese tohto zástupcu.
4.4. V prípade, že je zákazníkom právnická osoba, prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje priraditeľné k tejto právnickej osobe, a to meno a priezvisko osoby, ktorá za právnickú osobu koná; u tejto osoby ďalej spracúva osobné údaje týkajúce sa kontaktného telefónneho čísla a kontaktnej emailovej adresy, funkcie a pracovného zaradenia.
4.5. Ďalej prevádzkovateľ spracúva
a) údaje o zakúpenom tovare a/alebo odoberaných službách (druh, špecifikácia a množstvo tovaru alebo služby, cena),
b) údaje z komunikácie medzi prevádzkovateľom a zákazníkom (písomná alebo elektronická komunikácia, záznamy telefonických hovorov, …),
c) údaje o platobnej disciplíne,
d) kamerové záznamy.
4.6. Prevádzkovateľ priebežne vykonáva aktualizáciu spracúvaných osobných údajov, a to najmä vtedy, keď zistí nesprávnosť niektorého zo spracúvaných osobných údajov alebo obdrží od dotknutej osoby informáciu o zmene niektorého zo spracúvaných osobných údajov.
4.7. Ku spracúvaniu cookies z internetových stránok prevádzkovaných prevádzkovateľom dochádza v prípade, že zákazník má vo svojom prehliadači povolené súbory cookies. Toto spracúvanie prebieha úplne anonymizovane. Pokiaľ zákazník nechce, aby k takémuto spracúvaniu dochádzalo, musí súbory cookies vo svojom prehliadači zakázať.

5. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb
5.1. Za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy o predaji výrobkov alebo poskytnutia služby prevádzkovateľ spracúva identifikačné údaje a údaje o adrese (viď článok 4.2.) zákazníka a prípadne jeho zástupcu. V prípade, že je zmluva uzatváraná prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefónu, spracúva prevádzkovateľ aj údaj týkajúci sa elektronickej adresy a telefónneho čísla zákazníka. Ak existuje komunikácia prevádzkovateľa a zákazníka súvisiaca s procesom uzatvárania zmluvy alebo s jej plnením, spracúva prevádzkovateľ aj osobné údaje obsiahnuté v tejto komunikácii. Rovnako za týmto účelom prevádzkovateľ spracúva údaje týkajúce sa predmetu plnenia zmluvy, teda údaje týkajúce sa objednaného tovaru alebo služieb, vrátane ceny.
5.2. V prípade, že dochádza k uzatvoreniu zmluvy prostredníctvom e-shopu prevádzkovateľa, pri ktorej je vyžadovaná registrácia (založenie zákazníckeho účtu), spracúva prevádzkovateľ za účelom overenia totožnosti zákazníka údaje týkajúce sa prihlasovacieho mena a hesla.
5.3. Právnym dôvodom na spracúvanie osobných údajov podľa tohto článku je jeho nevyhnutnosť pre uzatvorenie a plnenie zmluvy. Súhlas dotknutej osoby k tomuto spracúvaniu sa nevyžaduje. Ak by zákazník odmietol poskytnúť niektoré z uvedených osobných údajov prevádzkovateľovi alebo by nesúhlasil s ich spracúvaním pre tento účel, musel by prevádzkovateľ odmietnuť predať výrobky alebo poskytnúť služby.
5.4. Osobné údaje podľa tohto článku prevádzkovateľ spracúva po dobu nevyhnutnú k dosiahnutiu uvedeného účelu. Ak zákazník v súvislosti s kúpou výrobku alebo poskytnutím služby splní voči prevádzkovateľovi všetky svoje záväzky (vrátane platobných), po uplynutí  dojednanej alebo zákonnej záručnej doby  prevádzkovateľ ukončí spracúvanie osobných údajov pre tento účel, pokiaľ nie je v týchto zásadách určené inak.
5.5. V prípade, že zákazník poskytne prevádzkovateľovi osobné údaje, ale k uzatvoreniu zmluvy nedôjde, prevádzkovateľ ukončí spracúvanie osobných údajov po uplynutí troch (3) kalendárnych mesiacov odo dňa ukončenia jednania o uzatvorení zmluvy.
5.6. Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa zákazníckeho účtu bude zo strany prevádzkovateľa ukončené po uplynutí dvoch (2) rokov od posledného prihlásenia zákazníka. V tomto prípade je právnym dôvodom na spracúvanie osobných údajov nevyhnutnosť pre účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je umožniť zákazníkovi zrealizovať objednávku bez toho, aby si musel zriaďovať nový zákaznícky účet.   

6. Vymáhanie pohľadávok, vedenie iných sporových konaní a údaje o platobnej disciplíne
6.1. V prípade, kedy
a) zákazník neuhradí dohodnutú cenu za dodané výrobky alebo služby, a prevádzkovateľ z tohto dôvodu pristúpi k jej vymáhaniu, alebo
b) prevádzkovateľ alebo iná osoba zaháji sporové konanie, ktorého účastníkom je prevádzkovateľ,
spracúva prevádzkovateľ osobné údaje týkajúce sa identifikácie, dodaných výrobkov alebo poskytnutých služieb, neuhradenej čiastky, ako aj ďalších údajov týkajúcich sa tohto sporového konania,  ktoré má prevádzkovateľ k dispozícii.   
6.2. V prípade, že zákazník neuhradí dohodnutú cenu za dodané výrobky alebo služby, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje tohto zákazníka o jeho platobnej disciplíne (vedie ho v evidencii dlžníkov) za účelom predchádzania vzniku ďalších neuhradených pohľadávok.
6.3. Právnym dôvodom na spracúvanie osobných údajov podľa tohto článku je jeho nevyhnutnosť na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Súhlas dotknutej osoby k tomuto spracúvaniu sa nevyžaduje.
6.4. Osobné údaje podľa tohto článku prevádzkovateľ spracúva  
a) do skončenia vymáhania pohľadávky alebo do skončenia sporového konania (článok 6.1.),
b) po dobu 10 rokov odo dňa splatnosti neuhradenej pohľadávky, prípadne iba do doby úhrady tejto pohľadávky (článok 6.2.).  

7. Plnenie zákonných povinností
7.1. Prevádzkovateľ ďalej spracúva osobné údaje za účelom plnenia povinností uložených právnymi predpismi. Z dôvodov vyžadovaných zákonom o účtovníctve a ďalšími právnymi predpismi najmä z oblasti daňovej správy, prevádzkovateľ po stanovenú dobu uchováva dokumenty (v elektronickej alebo papierovej podobe) obsahujúce osobné údaje, najmä faktúry a dokumenty, z ktorých vyplýva právny dôvod na vystavenie faktúr (tj. najmä objednávky a zmluvy) obsahujúce identifikačné údaje a údaje o adrese zákazníkov, údaje týkajúce sa predaných výrobkov a poskytnutých služieb, vyúčtované ceny.
7.2. Právnym dôvodom na spracúvanie osobných údajov podľa tohto článku je jeho nevyhnutnosť pre splnenie právnych povinností prevádzkovateľa. Súhlas dotknutej osoby k tomuto spracúvaniu sa nevyžaduje.
7.3. Osobné údaje podľa tohto článku prevádzkovateľ spracúva po dobu stanovenú právnymi predpismi.

8. Spracúvanie osobných údajov kamerovým systémom
8.1. Priestory prevádzkovateľa, ktoré sú určené pre styk so zákazníkmi alebo dodávateľmi, sú snímané kamerovým systémom. Toto snímanie zahŕňa taktiež ukladanie kamerových záznamov osôb, ktoré sú tiež osobnými údajmi, a to za účelom zlepšovania poskytovaných služieb, prevencie vzniku škôd, prípadne za účelom vymáhania oprávnených nárokov prevádzkovateľa alebo ochrany práv prevádzkovateľa.
8.2. Oznámenie o snímaní kamerovým systémom s odkazom na tieto zásady je umiestené na vhodných miestach tak, aby sa osoby, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ takto spracúva, mohli zoznámiť so všetkými významným informáciami, vrátane informácií o svojich právach.  
8.3. Právnym dôvodom na spracúvanie osobných údajov podľa tohto článku je jeho nevyhnutnosť na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Súhlas dotknutej osoby k tomuto spracúvaniu sa nevyžaduje.
8.4. V prípade, že sa nebude postupovať podľa nasledujúceho odseku, prevádzkovateľ osobné údaje podľa tohto článku spracúva po dobu šesťdesiatich (60) kalendárnych dní, po uplynutí ktorých je záznam na kamerovom systéme nahradený záznamom novým.
8.5. V prípade vzniku podozrenia, že došlo k protiprávnemu konaniu, je prevádzkovateľ oprávnený záznam z kamerového systému odovzdať jedine Polícii Slovenskej republiky a v prípade zistenia protiprávneho konania je prevádzkovateľ oprávnený tento záznam použiť taktiež za účelom vymáhania oprávnených nárokov prevádzkovateľa alebo ochrany práv prevádzkovateľa. Spracúvanie osobných údajov v tomto prípade prevádzkovateľ ukončí po zániku všetkých nárokov prevádzkovateľa alebo po zistení, že prevádzkovateľovi žiadny nárok nevznikol.

9. Šírenie obchodných oznámení
9.1. V prípade, že prevádzkovateľ získa od svojho zákazníka podľa článku 5. týchto zásad emailovú adresu v súvislosti s predajom výrobku alebo poskytnutím služby, je prevádzkovateľ oprávnený využívať túto emailovú adresu pre potreby šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa obdobných výrobkov alebo služieb prevádzkovateľa.
9.2. Predpokladom pre možnosť šírenia obchodných oznámení je, že zákazník má jasnú a zreteľnú možnosť jednoduchým spôsobom, zdarma alebo na účet prevádzkovateľa odmietnuť súhlas s takýmto využitím jeho emailovej adresy aj pri zasielaní každej jednotlivej správy, pokiaľ pôvodne toto využitie neodmietol.
9.3. Právnym dôvodom na spracúvanie osobných údajov podľa článku 9.1. je jeho nevyhnutnosť pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Súhlas dotknutej osoby k tomuto spracúvaniu sa nevyžaduje. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje do tej doby, kým zákazník prevádzkovateľovi oznámi, že už s týmto spracúvaním nesúhlasí.
9.4. Šíriť obchodné oznámenia bez splnenia podmienok podľa článkov 9.1. a 9.2. je prevádzkovateľ oprávnený jedine na základe získania súhlasu dotknutej osoby. Tento súhlas je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať.

10. Poskytovanie osobných údajov tretím osobám
10.1. Prevádzkovateľ pri plnení svojich povinností z uzatvorených zmlúv alebo v prípade ochrany svojich legitímnych záujmov môže využívať odborné a špecializované služby iných subjektov. Pokiaľ títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľom, majú postavenie sprostredkovateľov osobných údajov a spracúvajú tieto osobné údaje iba v rámci pokynov od prevádzkovateľa a nesmú ich využiť inak. Jedná sa najmä o činnosti advokátov, audítorov alebo daňových poradcov.
10.2. Každého takéhoto sprostredkovateľa prevádzkovateľ starostlivo vyberá a s každým uzatvára zmluvu o spracúvaní osobných údajov, v ktorej sú stanovené povinnosti o ochrane a zabezpečení osobných údajov, vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť.
10.3. Prevádzkovateľ v rámci spracúvania osobných údajov poskytuje osobné údaje nasledovným spoločnostiam:

Smartsupp.com, s.r.o.    IČ:03668681
spoločnosti doručujúce balíkové a poštové zásielky

10.4. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje len sprostredkovateľom poskytujúcim dostatočné záruky na to, že sa prijmú primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo všetky požiadavky stanovené právnymi predpismi a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.
10.5. K tejto operácii s osobnými údajmi prevádzkovateľ nepotrebuje súhlas dotknutej osoby, nakoľko v opačnom prípade by prevádzkovateľ nebol schopný splniť svoje povinnosti zo zmluvy, resp. k tomuto poskytnutiu dochádza z jeho nevyhnutnosti za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa.
10.6. Prevádzkovateľ nie je povinný uzatvárať písomnú zmluvu o aplikácii týchto zásad so subjektmi, ktoré doručujú poštové alebo balíkové zásielky. Vo vzťahu k takémuto subjektu sa zásady aplikujú primerane. Prevádzkovateľ nie je oprávnený poskytnúť týmto subjektom iné osobné údaje, než ktoré sú nevyhnutné pre poskytnutie služby doručovania.
10.7. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytovať osobné údaje do krajín mimo Európskej únie.

11. Spôsob spracúvania a prístup k osobným údajom
11.1. Osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom informačného systému prevádzkovateľa, ktorého zabezpečenie pred stratami osobných údajov aj pred prístupom neoprávnených osôb je pravidelne overované. Bezpečnosť poskytovaných osobných údajov v elektronickej podobe tretím osobám je zabezpečené prostredníctvom prístupu do informačného systému prevádzkovateľa chráneného bezpečným heslom.
11.2. Každý úkon, ktorý zahŕňa akékoľvek narábanie s osobnými údajmi, je zaznamenaný v informačnom systéme prevádzkovateľa, a to vrátane údaja o osobe, ktorá tento úkon vykonala.
11.3. V prípade, kedy spracúvanie osobných údajov vyžaduje vytlačenie osobných údajov, postupuje prevádzkovateľ podľa interných predpisov tak, aby nedošlo k strate alebo zneužitiu osobných údajov.  
11.4. Prístup k osobným údajom u prevádzkovateľa majú iba osoby, u ktorých to nutne vyžaduje dosiahnutie účelu, na ktorý sú osobné údaje spracúvané. Za týmto účelom u prevádzkovateľa prebieha pravidelný audit.
11.5. Zamestnanci zákazníckeho centra majú prístup k osobným údajom, ktoré potrebujú pre identifikáciu zákazníka a vybavenie jeho žiadosti. Tento prístup je nutný pre riadny chod zákazníckeho centra.
11.6. Zamestnanci, ktorí majú prístup k osobným údajom, sú náležite preškolení o ich ochrane a sú povinní dodržiavať mlčanlivosť.

12. Práva dotknutých osôb
12.1. Dotknutá osoba má v súvislosti s ochranou osobných údajov nasledujúce práva:
a) na prístup k jej osobným údajom, ktoré zahŕňa najmä právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva jej osobné údaje, informácie o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, o príjemcoch, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, o predpokladanej dobe ich uchovávania, o existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie  alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
b) na opravu nesprávnych osobných údajov; dotknutá osoba má však súčasne povinnosť oznamovať zmeny svojich osobných údajov a doložiť, že k takejto zmene došlo. Zároveň je povinná poskytnúť súčinnosť, ak bude zistené, že osobné údaje, ktoré sú o nej spracúvané, nie sú správne,
c) právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak prevádzkovateľ nepreukáže oprávnené dôvody na spracúvanie týchto osobných údajov,
d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov do doby vyriešenia podnetu, ak dotknutá osoby napadne správnosť osobných údajov, dôvody ich spracúvania alebo keď namieta voči ich spracúvaniu,
e) právo na oznámenie každej opravy alebo vymazania osobných údajov, alebo obmedzenia ich spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie,
f) právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi,
g) právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov oprávneného záujmu prevádzkovateľa (napr. na zasielanie obchodných oznámení); pokiaľ prevádzkovateľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, prevádzkovateľ spracúvanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu,
h) právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, pokiaľ ich prevádzkovateľ spracúva na základe jej súhlasu; toho odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udelenom pred jeho odvolaním,
i) obrátiť sa s podnetom alebo sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk/).

13. Účinnosť
13.1. Tieto zásady sú účinné od 25.5.2018.

V Dolních Životicích dňa 21.5.2018

 

Aby našim zákazníkom nič neuniklo,
zasielame im informácie o akciách a novinkách e-mailom.
Prihlásením súhlasíte zo spracovaním osobných údajov.