SK CZ SK EN RU

img

img

img 0

Tovar bol pridaný do košíka.

Váš nákupný košík je prázdny

Vrátenie tovaru

Adresa pre doručovanie:

Optys, spol. s r. o.
so sídlom U Sušárny 301
747 56 Dolní Životice
Česká republika
adresa elektronickej pošty obchod@optys.sk

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

         Kupujúci má v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

       Ak Kupujúcí odstúpi od Kúpnej zmluvy, od začiatku sa ruší Kúpna zmluva, ako aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil.

       O uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúci informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto Kúpnej zmluvy Predávajúceho jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným poštou na adresu Predávajúceho alebo jeho ktoréhokoľvek pobočky, faxom alebo e-mailom)  (ďalej len „Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy“). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza na konci týchto VOP. Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy je možné vykonať aj vyplnením elektronického formulára. Predávajúci ihneď po prijatí odstúpenia od Kúpnej zmluvy poskytne o tomto Kupujúcemu potvrdenie emailom.

       Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

        Po odstúpení je možné tovar odovzdať osobne v ktorejkoľvek pobočke Predávajúceho alebo doručiť prostredníctvom pošty v ktorejkoľvek pobočke Predávajúceho alebo na adrese Predávajúceho. Tovar by mal byť pokiaľ možno najlepšie v pôvodnom obale alebo obale, ktorý zabráni poškodeniu tovaru pri preprave, v úplnom stave, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré mu bolo dodané spoločne s tovarom. Kupujúci preukáže pôvod tovaru priložením dokladu o kúpe a záručného listu (ak je k tovaru dodávaný) alebo iným dokumentom, ktorý preukazuje uzavretie Kúpnej zmluvy.

         V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 7.1 týchto VOP vráti Predávajúci kúpnu cenu Kupujúcemu, a to vrátane nákladov na dopravu tovaru od Predávajúceho ku Kupujúcemu, ak takéto náklady vznikli, a to najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcim. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe, ak sa strany nedohodnú inak. Takáto iná dohoda nebude znamenať účtovanie ďalších poplatkov Kupujúcemu. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

       Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúceho odseku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

       Kupujúci je povinný najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

     Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.

     Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

     Kupujúci berie na vedomie, že nemožno okrem iného odstúpiť od Kúpnej zmluvy na predaj tovaru

a) zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho. tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,

c) alebo tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Kupujúci tento obal rozbalil,

g) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

 Pre viac informácií čítajte plné znenie všeobecných obchodných podmienok.

 
Platba kartou Platba prevodom Platba v hotovosti
verified by visa MasterCard SecureCode VISA VISA Electron MasterCard Maestro
Tento web používa cookies. Viac informácií o cookies a ich používaní nájdete tu. V pořádku