VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


 1. Úvodné ustanovenia

1.1         Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú platné a účinné od 14. 5. 2019 a vzťahujú sa na uzavieranie všetkých kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou OPTYS, spol. s r. o., IČO: 42869048, so sídlom U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, odd. C, vložka 1915 (ďalej len „Predávajúci“) a zákazníkom (ďalej len „Kupujúci“) realizovaných v súvislosti alebo na základe kúpy tovaru z ponuky Predávajúceho v internetovom obchode na adrese www.optys.sk (ďalej len „Internetový obchod“) a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len „Kúpna zmluva“), pokiaľ sa  strany výslovne nedohodli na odchylnej úprave.

1.2         Tieto VOP sa primerane použijú aj na uzatváranie všetkých kúpnych zmlúv medzi Predávajúcim a Kupujúcim realizovaných prostredníctvom telefónu, faxu alebo iným spôsobom na diaľku.

1.3         Znenie týchto VOP môže Predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté pred účinnosťou nového znenia VOP.

1.4         Kúpna zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

 1. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1.      Internetový obchod

2.1.1        Internetový obchod obsahuje ponuku tovaru, ktorý Predávajúci ponúka na predaj. Súčasťou každej ponuky konkrétneho tovaru je tiež jeho názov, údaj konečnej cene v mene EUR, skladovej dostupnosti, nákladoch na dopravu, základná charakteristika tovaru vo forme opisu a informácia o spôsobe použitia. Toto nie je na ujmu možnosti Predávajúceho a Kupujúceho uzavrieť Kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.

2.1.2         Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že ak sú predmetom ponuky Predávajúceho v Internetovom obchode služby alebo obdobné plnenia, použijú sa primerane ustanovenia týchto VOP, ktoré sa vzťahujú k úprave predaja tovaru, ak nie je výslovne ustanovené inak.

2.1.3         Kupujúci vloží vybraný tovar, ktorý je súčasťou ponuky Internetového obchodu a ktorý má v úmysle zakúpiť, do košíka. Po prihlásení Kupujúceho, zaregistrovaní, resp. po vyplnení jeho identifikačných údajov v rámci nákupu bez registrácie, zvolení spôsobu dopravy a spôsobu platby za vybraný tovar, je Kupujúci oboznámený s konečnou cenou nákupu, ktorá zahŕňa súčet cien za vybraný tovar umiestnený v košíku vrátane všetkých súvisiacich služieb, daní či ostatných poplatkov a cenu za dopravu tohto tovaru. Pred odoslaním objednávky je Kupujúcemu kedykoľvek umožnené skontrolovať a meniť objednávku, t.j. najmä meniť obsah košíka či opravovať akékoľvek údaje týkajúce sa množstva objednávaného tovaru, dodacích a fakturačných údajov, spôsobu platby alebo dodania tovaru. Odoslaním objednávky Kupujúci akceptuje ponuku Predávajúceho na tovar vložený do košíka Internetového obchodu, súhlasí s týmito VOP a robí neodvolateľnú ponuku Predávajúcemu na uzavretie Kúpnej zmluvy.

2.1.4         Objednávku, ktorá nie je urobená v súlade s týmito VOP, je Predávajúci oprávnený odmietnuť alebo ju Kupujúcemu vrátiť k doplneniu a poskytnúť mu k tomu primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa objednávka považuje za objednávku, ktorá nebola nikdy doručená.

2.1.5         Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky Kupujúcemu potvrdí prijatie tejto objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú Kupujúcim pri registrácii jeho užívateľského účtu, v objednávke alebo iným vhodným spôsobom.

2.1.6         Kúpna zmluva je medzi stranami uzatvorená v okamihu doručenia potvrdenia prijatia (akceptácie) objednávky Kupujúceho Predávajúcim, čím vznikne Predávajúcemu povinnosť obstarať a dodať tovar, príp. objednané súvisiace služby a Kupujúcemu vznikne povinnosť za tento tovar a súvisiace služby zaplatiť dohodnutú cenu. Kúpna zmluva nie je uzavretá, ak objednávka nie je prijatá alebo je prijatá s výhradou.

2.1.7         Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu s Kupujúcim, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila Kúpnu zmluvu či tieto VOP, alebo pokiaľ v čase objednávky nemá vyrovnané všetky splatné záväzky voči Predávajúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo vybraný tovar Kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že Internetový obchod uvádzal omylom zjavne chybné údaje najmä o vybranom tovare, jeho cene alebo termíne dodania. Predávajúci sa zaväzuje v takýchto prípadoch vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú finančnú čiastku.

2.1.8         Uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s týmito VOP a prehlasuje, že mal možnosť sa s týmito VOP oboznámiť pred jej uzavretím. Tieto VOP sú Kupujúcemu kedykoľvek dostupné na tejto adrese: http://www.optys.sk/obchodne-podmienky/ a sú tiež Kupujúcemu zaslané v prílohe emailu.

2.1.9         Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním Kúpnej zmluvy si hradí Kupujúci sám.

2.1.10  Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

2.2         Zákazková výroba

2.2.1      Pri zákazkovej výrobe vznikne kúpna zmluva na základe potvrdenia objednávky v prípade rámcových zmlúv alebo uzavretie kúpnej zmluvy alebo potvrdenej doručenej objednávky na základe predchádzajúceho nacenenia dopytu.

2.2.2      Pri zákazkovej výrobe objednávateľ na základe dopytu obdrží od zhotoviteľa cenovú ponuku a na základe odsúhlasenia ceny a dodacích podmienok predá zhotoviteľovi písomnú objednávku, ku ktorej sa tento vyjádrí, alebo ju potvrdí. Potvrdením objednávky vzniká zmluvný záväzok realizovať objednávku. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru, prípadne dodací list objednávky.

2.2.3      Pred začatím realizácie objednávky môžu predchádzať korektúry a odsúhlasenie dát pre tlač, prípadne vyhotovenie makiet na základe dohody oboch strán.

2.2.4   Pokiaľ sa jedná o personalizáciu dát, začatie realizácie predchádza datová korektúra a jej odsúhlasenie. Personalizácia je zadarmo. Bezplatne je vždy jeden návrh grafiky. Každý ďalší návrh a jeho zaslanie je spoplatnené sumou 4,00 € bez DPH (4,84 € s DPH).

2.2.5      Plnenie objemu zákazkovej výroby tlačovej produkcie sa môže odchýliť plus - mínus 5% odchýlkou.

 1. Platobné podmienky

3.1       Internetový obchod

3.1.1         Cena tovaru je platná v okamihu realizácie ponuky Predávajúceho na Internetovom obchode a je uvedená v mene EUR vrátane všetkých súvisiacich daní či ostatných poplatkov. Platby za dodanie tovaru, ostatné služby a prípadné ďalšie poplatky podľa týchto VOP nie sú zahrnuté v cene tovaru, ale sú účtované osobitne a celková konečná cena, ktorú je Kupujúci povinný uhradiť v prípade uzatvorenia Kúpnej zmluvy, sa o ich výšku navyšuje.

3.1.2         Ak sa strany nedohodnú inak a Internetový obchod umožňuje zvoliť niektorý z nižšie uvedených spôsobov platby, je Kupujúci oprávnený zvoliť si príslušný spôsob platby a uhradiť dohodnutú cenu v termíne určenom v Kúpnej zmluve, a to nasledujúcimi spôsobmi:

(a)      v hotovosti na vybranej predajni Predávajúceho, kde bude tovar pripravený k vyzdvihnutiu (aktuálny zoznam predajní je zverejnený v Internetovom obchode);

(b)     na dobierku, t.j. v hotovosti pri doručení Českou alebo Slovenskou poštou. Po predchádzajúcej dohode Dodávateľa so zákazníkom je možná platba prevodným príkazom;

(c)      bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho vedený u ČSOB, a.s., č.:155110044/0300

(d)     bezhotovostne platobnou kartou.

3.1.3         V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena za tovar splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do piatich (5) dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy, ak nestanoví daňový doklad lehotu dlhšiu.

3.1.4         V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný pri uhradení kúpnej ceny tovaru uviesť variabilný symbol platby oznámený mu Predávajúcim; variabilným symbolom bude číslo faktúry. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu alebo zálohu splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

3.1.5         Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru špecifikovanému v Kúpnej zmluve zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

3.1.6         Za poštovné a balné sú účtované poplatky podľa platného cenníka doručovateľov, ktoré sú uvedené vedľa ceny výrobku počas nákupu výrobku. Ak v Internetovom obchode nie je uvedené inak, platia nasledujúce poplatky:

(a)     Slovenská pošta – dobierka – 6,50 EUR

(b)     Slovenská pošta – platba prevodom, vopred – 5,24 EUR

(c)     GLS na adresu – dobierka – 6,64 EUR

(d)     GLS na adresu – platba prevodem, vopred – 5,76 EUR

(e)     GLS na odberné miesto – dobierka – 6,18 EUR

(f)      GLS na odberné miesto – platba prevodem, vopred – 5,30 EUR

3.1.7         Objednávky do 77 EUR (vrátane DPH) sú zasielané prostredníctvom Českej alebo Slovenskej pošty, prípadne prostredníctvom vlastnej dopravy Predávajúceho (v prípade objemných objednávok). Pri objednávke v hodnote nad 77 EUR (vrátane DPH) nie je účtované poštovné a balné a je doručovaná výhradne Českou alebo Slovenskou poštou, prípadne vlastným rozvozom Predávajúceho. Výnimkou je zasielanie hliny a Xero papierov. Z dôvodu vysokej váhy  ich nezasielame.

3.2         Zákazková výroba

3.2.1    Cena tovaru vzniká na základe cenovej ponuky podľa predchádzajúceho dopytu objednávateľa alebo je zmluvne ošetrená. K cene sa účtuje príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty.

3.2.2      Vlastnícke právo na tovar vzniká objednávateľovi až po úplnom uhradení ceny alebo predaním tovaru dopravcovi na základe dohody či podpísaniu dodacích listov.

3.2.3     Zjednaná cena je objadnávateľom uhradená väčšinou bezhotovostne na účet uvedený na faktúre zhotoviteľa. Bežná splatnosť faktúr je 14 dní.

3.2.4       Objednávateľ má právo vrátiť faktúru, pokiaľ neobsahuje náležitosti podľa účtovných predpisov.

3.2.5    Cena zahrňuje plnenie na sklad zhotoviteľa, pokiaľ nieje dohodnuté medzi stranami logistické plnenie.

3.2.6      Vystavením objednávky  Kupujúci súhlasí s tým, že na jeho e-mailovú adresu je možné posielať faktúry – daňové doklady v elektronickej podobe.  

 1. Dodacie podmienky

4.1       Internetový obchod

4.1.1         Dodanie tovaru bude prebiehať nasledovnými spôsobmi:

 1. a) Väčšina tovaru je skladom, ak nie je v Internetovom obchode uvedené inak a Predávajúci ich expeduje ihneď. Objednávky doručené Predávajúcemu do štvrtku do 23:00 v danom kalendárnom týždni, ktoré sa zasielajú poštou, budú doručené najneskôr vo štvrtok nasledujúceho týždňa.
 2. b) V prípade platby vopred sa tovar expeduje jeden deň po pripísaní ceny tovaru na účet Predávajúceho. V prípade, že cena tovaru bude pripísaná na účet Predávajúceho do piatku do 23:00 v danom kalendárnom týždni, tovar bude doručený najneskôr vo štvrtok nasledujúceho týždňa.
 3. c) V prípade, že si tovar objednáva školská organizácia, ktorá je zaregistrovaným zákazníkom u Predávajúceho, tovar je odoslaný spolu s faktúrou. V prípade objednávok doručených Predávajúcemu do štvrtku do 23:00 v danom kalendárnom týždni, ktoré sa zasielajú poštou, budú doručené najneskôr vo štvrtok nasledujúceho týždňa. Pri objemnej zásielke si dodávateľ vyhradzuje právo doručiť tovar vlastnou dopravou. O tejto skutočnosti bude zákazník informovaný.
 4. d) Personalizované tlačoviny (s dotlačou), poštové poukážky a ďalšie Predávajúci vytlačí a doručí do14 dní po doručení objednávky.

4.1.2         Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a pri prevzatí dodávku riadne prezrieť a skontrolovať. Prevzatie tovaru potvrdí zákazník písomne na dodacom doklade, čím potvrdzuje najmä zhodu v množstve a druhu preberaného tovaru s údajmi uvedenými v dodacom doklade.

4.1.3         Zásielky, ktoré sa Predávajúcemu vrátia ako nevyzdvihnuté, sú zasielané znovu len na vyžiadanie Kupujúceho, a Kupujúci je vždy povinný zaplatiť poštovné.

4.1.4         Ak obsahuje ponuka v Internetovom obchode možnosť voľby spôsobu dodania tovaru, Predávajúci a Kupujúci si môžu dojednať miesto pre vyzdvihnutie, resp. dodanie tovaru. Ak si zmluvné strany toto miesto výslovne nedojednajú alebo v Internetovom obchode nebude umožnená voľba spôsobu dodania tovaru, platí, že odovzdanie tovaru bude realizované dodaním na najbližšiu prevádzku Predávajúceho postupom podľa článku (a) nižšie.

 (a)     Dodanie do miesta určeného Kupujúcim: O odoslaní tovaru na miesto určené Kupujúcim (dodacia adresa) bude Predávajúci e-mailom informovať Kupujúceho pri expedícii tovaru zo skladu Predávajúceho. Doručenie tovaru vykoná príslušný dopravca Predávajúceho, zvolený na základe výberu typu dopravy Kupujúcim v Internetovom obchode, v termíne uvedenom v e-maile (spravidla pôjde o nasledujúci pracovný deň po expedícii tovaru), najneskôr však podľa článku 4.1 týchto obchodných podmienok. V prípade, že Kupujúci tovar v dohodnutom termíne neprevezme alebo nie je možné ich z dôvodov na strane Kupujúceho doručiť, a to ani opakovane v náhradnom termíne, je tovar vrátený späť Predávajúcemu.

Na doručovanie tovaru do miesta určeného Kupujúcim nie sú zo strany Predávajúceho akceptované miesta mimo územia Slovenskej republiky, ak nie je v individuálnom prípade dohodnuté inak.

4.1.5         Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar, ktorý je v súlade s Kúpnou zmluvou, najmä bez vád, t.j. majúce požadovanú akosť, funkčnosť, dodané v zodpovedajúcich rozmeroch a zodpovedajúce dohodnutému účelu.

4.2         Zákazková výroba

4.2.1      Pri zákazkovej výrobe je plnenie vo väčšine prípadov na sklad zhotoviteľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dodaní na miesto určenia dohodnutým spôsobom doručenia. Potom je tovar predaný príslušnému dopravcovi, který zabezpečuje dopravu pre objednávateľa  na svoje náklady a riziká. V prípade balíkových zásielok sa považuje predanie pošte splnením záväzku doručenia.

4.2.2      Dokladom o prevzatí zásielky je podpísaný dodací list v prípade doručení iným spôsobom ako balíkovou zásielkou. 

4.2.3      Vlastnícke právo vyrobeného tovaru prechádza na objednávateľa plným uhradením faktúry.

4.2.4     Pokiaľ sú prepravné obaly vratné (napr. palety), je táto skutočnosť uvedená na dodacom liste a objednávateľ je povinný ich vrátiť do dvoch mesiacov. Pokiaľ tak neurobí, zhotoviteľ má právo ich vyfakturovať kupujúcemu za dvojnásobok nákupnej ceny.

 

 1. Zodpovednosť za vady

5.1         Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s Kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s Kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti Kúpnou zmluvou požadované, Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

5.2         Rozpor s Kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví pri prevzatí veci Kupujúcim alebo počas 6 (šiestich) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar nie je v zhode s Kúpnou zmluvou, má Kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol tovar do stavu, ktorý zodpovedá Kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek Kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou;  ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.3         Strany sa dohodli, že záručná doba na tovar je dvadsaťštyri (24) mesiacov s výnimkami stanovenými príslušnými právnymi predpismi, ak nie je v Kúpnej zmluve dohodnutá záručná doba dlhšia, a začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke Predávajúceho alebo poštou zaslaním na adresu Optys, spol. s r. o., so sídlom U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice, Česká republika. Pri reklamácii Kupujúci preukáže pôvod tovaru predložením faktúry alebo Kúpnej zmluvy, popr. záručného listu, pokiaľ bol k tovaru vystavený. Ak nie je kupujúci schopný tieto doklady predložiť, je povinný uzavretie Kúpnej zmluvy doložiť iným preukázateľným spôsobom.

5.4         Ak ide o takú vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

5.5         Ak ide o takú vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má Kupujúci, ak ide síce o vady odstrániteľné, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby (t.j. také vyskytnutie vady po oprave vtedy, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát) po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5.6         Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, akoby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

5.7         Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie. Predávajúci je tiež povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad.

5.8         V prípade, že došlo k poškodeniu tovaru pri jeho doprave dopravcom, je Kupujúci povinný s týmto prepravcom spísať záznam o poškodení prepravovaného tovaru a dodaný tovar neprevziať. O doručení poškodeného tovaru je tiež potrebné ihneď, najneskôr však do 24 hodín od doručenia, informovať Predávajúceho e-mailom na adrese logistika@optys.cz.

5.9         Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých dvanástich (12) mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

5.10     Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku uplatnil po dvanástich (12) mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do štrnástich (14) dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.11     Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním alebo na vady, ktoré vznikli neodbornou montážou Kupujúceho, neodbornou manipuláciou s tovarom počas prepravy tovaru Kupujúcim alebo využívaním tovaru v rozpore s návodom na obsluhu.

5.12     Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave, čím je myslená doba od prevzatia veci do oprávnenej reklamácie, až do doby, kedy bol Kupujúci povinný si vec zo záručnej opravy vyzdvihnúť. V prípade výmeny tovaru získava Kupujúci záruku novú v dĺžke dvadsaťštyri (24) mesiacov alebo do doby trvania záruky pôvodného tovaru, ak je táto dlhšia.

5.13     Spoločne s tovarom môže byť Kupujúcemu dodaný záručný list. Pokiaľ nebude spoločne s tovarom záručný list dodaný, nahrádza ho faktúra alebo predajný doklad z pokladne.

   6. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy
 

6.1         Kupujúci má v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 1. a) tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

6.2       Ak Kupujúcí odstúpi od Kúpnej zmluvy, od začiatku sa ruší Kúpna zmluva, ako aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil.

6.3       O uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúci informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto Kúpnej zmluvy Predávajúceho jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným poštou na adresu Predávajúceho alebo jeho ktoréhokoľvek pobočky, faxom alebo e-mailom)  (ďalej len „Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy“). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza na konci týchto VOP. Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy je možné vykonať aj vyplnením elektronického formulára. Predávajúci ihneď po prijatí odstúpenia od Kúpnej zmluvy poskytne o tomto Kupujúcemu potvrdenie emailom.

6.4       Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

6.5         Po odstúpení je možné tovar odovzdať osobne v ktorejkoľvek pobočke Predávajúceho alebo doručiť prostredníctvom pošty v ktorejkoľvek pobočke Predávajúceho alebo na adrese Predávajúceho. Tovar by mal byť pokiaľ možno najlepšie v pôvodnom obale alebo obale, ktorý zabráni poškodeniu tovaru pri preprave, v úplnom stave, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré mu bolo dodané spoločne s tovarom. Kupujúci preukáže pôvod tovaru priložením dokladu o kúpe a záručného listu (ak je k tovaru dodávaný) alebo iným dokumentom, ktorý preukazuje uzavretie Kúpnej zmluvy.

6.6         V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 7.1 týchto VOP vráti Predávajúci kúpnu cenu Kupujúcemu, a to vrátane nákladov na dopravu tovaru od Predávajúceho ku Kupujúcemu, ak takéto náklady vznikli, a to najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcim. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe, ak sa strany nedohodnú inak. Takáto iná dohoda nebude znamenať účtovanie ďalších poplatkov Kupujúcemu. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

6.7       Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúceho odseku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

6.8       Kupujúci je povinný najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

6.9       Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.

6.10     Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

6.11         Kupujúci berie na vedomie, že nemožno okrem iného odstúpiť od Kúpnej zmluvy na predaj tovaru

 1. a) zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho. tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,
 2. c) alebo tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 3. d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 4. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 5. f) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Kupujúci tento obal rozbalil,
 6. g) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

7. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom

7.1         V prípade, že Kupujúci nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, neuplatnia sa ustanovenia článku 5 a článku 7 týchto obchodných podmienok.

7.2         Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4  Občianskeho zákonníka, je poskytovaná záruka za akosť tovaru v dĺžke dvadsať štyri 24 mesiacov, ktorá začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.

7.3         Predávajúci akceptuje objednávky iba od tých podnikateľských subjektov, ktoré sú zapísané v príslušnom registri podľa slovenských právnych predpisov. Ustanovenia o doručovaní podľa článku 4.2 (b) týchto obchodných podmienok tým nie sú dotknuté.

7.4         Ak je objednaný tovar určený na ďalší predaj zákazníkom, uplatnia sa namiesto týchto obchodných podmienok obchodné podmienky pre predajcu, ktoré sú k dispozícii u pani Anny Majewskej na emailovej adrese anna.majewska@optys.cz.

 8. Doručovanie

8.1         Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s Kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne, doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo faxom (podľa výberu odosielateľa).

8.2         Kontaktné údaje Predávajúceho: adresa pre doručovanie Optys, spol. s r. o., so sídlom U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice, Česká republika, adresa elektronickej pošty obchod@optys.sk.

9. Záverečné ustanovenia

9.1     Všetky právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené Kúpnou zmluvou alebo týmito VOP sa riadia občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa, a prípadne aj obchodným zákonníkom, ak nie je Kupujúci spotrebiteľom.

9.2     Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo VOP vyžadujú písomnú formu.

9.3     Kúpna zmluva vrátane VOP je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe.

9.4     Materiály publikované v Internetovom obchode môžu byť chránené autorským právom. Produkty a služby, ktoré  sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazeniach môžu byť chránené ďalšími právami duševného vlastníctva dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

9.5     Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava27, Slovenská republika, Telefón: 02/58272 132, web: www.soi.sk.

Aby našim zákazníkom nič neuniklo,
zasielame im informácie o akciách a novinkách e-mailom.
Prihlásením súhlasíte zo spracovaním osobných údajov.